Права на пътуващите

Правата на пътуващите

Европейският съюз е утвърдил с регламент правата на пътуващите с въздушен транспорт и продължава да работи за тяхното укрепване. Ето и основните права, от които се ползва пътникът днес:

Информация за полети и резервации:

Когато прави съответните запитваня или резервации за полети, или закупува самолетни билети чрез туристически агент в Европейския съюз, всеки пътник има правото да получи обективна и точна информация.

С изключение на случаите, в които пътникът изисква друго, туристическият агент е задължен да му/й предостави обективна информация, посредством електронната система за резервации (GDS) и най-вече относно следното:Различните възможни алтернативи за осъществяването на на едно пътуване, със следния ред на приоритет:*Директните полети,
*Полетите с междинни спирки, но без смяна на самолета,
*Полетите с прекачване
*Всички такси за въздушен превоз и маршрутите предлагани от различните авиокомпании въз основа на предоставяните от тях данни.
Когато пътникът поиска, туристическият агент трябва да му предостави директен достъп до информацията отразена в компютърната му система, позволявайки му да види монитора или отпечатвайки отразените на него данни. Ако резервацията на самолетен билет се извършва от туристически агент или директно от авиокомпанията, то те са задължени да предадат на пътника всични налични данни от компютърната си система относно:

*Самоличността на авиопревозвача, който на практика ще извърши услугата по превоза, когато е различен от този, който е упоменат в билета,
*Смяната на въздухоплавателното средство по време на пътуването,
*Междинните спирки по маршрута,
*Прекачванята между летищата по време на пътуването.

Претоварени полети (Overbooking) – Отказан достъп на борда (Denied Boarding)

Около двеста и петдесет милиона пътници всяка година се сблъскват с неприятна изненада при явяването си на гишето за проверка на билетите. Въпреки че са закупили билети и са резервирали място, служител на авиокомпанията, с която трябва да пътуват, им съобщава, че техният полет е претоварен и ще трябва да изчакат следващия. Отказът на достъп на борда причинява на пътниците много неприятности и загуба на време.

На 11ти февруари 2004г Европейският парламент съвместно със Съвета пристъпи към приемането на Регламент (№ 261/2004) за утвърждаването на общи правила за обезщетяване на пътниците на въздушния транспорт и оказване на помощ в случай на отказ на достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, като отмени Регламент 295/91/ΕИО (Официален вестник № L 046 от 17/02/2004г., стр. 0001–0008).

На 17 февруари 2005г. (датата на влизането му в сила) с този регламент се въвеждат четири нови важни права: 
1) Разширяване на правата на пътниците на всички видове полети. До момента не са включени нерегулярните полети, които притежават значителен пазарен дял в бранша. Новият регламент обхваща както регулярните, така и извънредните полети (в това число и въздушните превози на ваканционните пакети). Освен това новият регламент се прилага не само за пътници, които отпътуват от летище, намиращо се в държава-членка на ЕС, но също и за пътниците, отпътуващи от трета държава към държава-членка, когато авиокомпанията извършваща полета е лицензиран общностен превозвач, освен ако третата страна е приела съответните покриващи изискванята нормативни актове. 
2) Намаляване на случаите на отказан достъп на борда. Новият регламент ще намали драстично случаите на отказан достъп на борда и ще се съпътства от прилагането на нови мерки.

1. На първо място, когато авиокомпаниите очакват пътници с отказан достъп на борда и преди да предприемат каквото и да било друго действие, те се задължават да потърсят доброволци, които биха били готови да отстъпят мястото си срещу определено обезщетение. С други думи ще се опитат да се споразумеят с пътниците, зайнтересовани да отстъпят мястото си. Само когато няма достатъчен брой доброволци, ще бъде позволено да се откаже достъп на борда против волята на пътника.

2. Второ, ако всички авиокомпании или туристически агенти откажат достъп на борда, то те ще трябва да заплатят обезщетение с възпиращ характер в размер: 250 евро за полети под 1.500 км., 400 евро за вътреобщностни полети над 1.500 км. И за други полети между 1.500 и 3.500 км., 600 евро за всички други полети. По този начин ще се създаде силен стимул за привличане на доброволци и съответно антистимул за отказ на достъп на борда. Освен паричното обезщетение пътниците, на които е отказан достъп на борда ще имат и следните права: 
3. избор между възстановяване на стойността на билета, който са закупили и алтернативен полет, и 
4. храни, напитки и настаняване в хотел.

3) минимализиране на причинените неудобства, поради отмяна на полета. Когато полетът е отменен по вина на авиокомпаниите или туристическите агенти, пътниците имат право на обезщетение определено въз основа на сумата заплащана при отказ на достъп на борда, освен ако: 
5. са били уведомени две седмици преди планирания час на заминаване, или 
6. са били уведомени своевременно и насочени в кратък срок към друг полет до дестинацията им. Освен това, в случай на анулиране на полет, пътниците имат още три други права: 
7. храни и напитки, и 
8. настаняване в хотел, когато анулацията на полета принуждава пътника да пренощува в хотел, както и 
9. възстановяване на стойността на билета, когато отмяната на полета забави пътника с най-малко пет часа.

4) Оказване на помощ на пътници изправени пред големи закъснения. Когато авиокомпаниите очакват голямо закъснение по логични съображения, те се задължават да осигурят на пътниците: храни и напитки, и настаняване в хотел, когато анулацията на полета принуждава пътника да пренощува в хотел, както и възстановяване на стойността на билета, когато отмяната на полета забави пътника с най-малко пет часа.

Обезщетение в случай на злополука

Пътниците, пътуващи с авиокомпания от Европейския съюз, ще получават пълно обезщетение в случай на злополука, независимо от причините за нейното настъпване, както и авансови плащаня, когато това е счетено за необходимо, за да се помогне на пътниците да се справят с непосредствените финансови трудности. Не са поставени никакви финансови ограничения върху отговорността носена от авиокомпаниите в Европейския съюз за вреди, претърпени от пътник в случай на смърт, нараняване или друг вид физическо увреждане. С други думи няма установени граници за претенциите, които може да повдигне пътникът. Всяка авиокомпания от Европейския съюз е длъжна да внесе, без каквото и да било закъснение и при всички случай не по-късно от петнадесет дни от момента на установяване на самоличността на имащото право на обезщетение физическото лице, изискваното авансово плащане за покриване на непосредствените му финансови нужди. Това авансово плащане не може да бъде по-малко от размера на 15.000 специални права на тираж (около 20.000 евро) на пътник в случай на смърт. С цел насърчаването на ранното уреждане на претенциите за малки суми, достигащи до стойността на 100.000 специални права на тираж (около 130.000 евро) авиокомпаниите на Европейския съюз имат правото да ограничат своята отговорност или да се освободят от нея, само когато щетата е причинена изцяло или частично поради небрежност на пътника, който е пострадал или починал.

Пътуванията с въздушен транспорт като част от пакетните туристически пътувания

Пътуващите с въздушен транспорт и участващи в пакетни туристически пътувания и почивки, които са закупили пакетът от услуги в Европейския съюз трябва да получават от туроператора точна информация относно тяхното пътуване. Също така пътниците имат ясноопределени права във връзка с изпълнението на сключеният от тях договора.

В брошурата, освен всичко останало, трябва ясно и точно да бъдат отразени дестинацията, следваният маршрут и транспортните средства, които ще бъдат използвани при екскурзията или обиколката. Информацията в брошурата има обвързващ характер за туроператора. Туроператорът е дължен да оповести писмено и преди заминаването, часовете и местата на междинните кацаня или спирки, както и транспортните връзки.

Потребителят/та запазват правото си да прехвърли резервацията си на друго лице. Цената посочена в договора не може да се променя, освен ако това не е изрично предвидено в условията на договора. Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение на условията по договора. Така че е препоръчително проблемите, възникващи по време на полет, който е част от пакетното туристическо пътуване или почивка, да бъдат съобщавани на туроператора, който ще действа от името и за сметка на пътника във връзка с всички финансови отношения с авиокомпанията. За повече информация относно пакетните туристически пътувания виж точка 2.8.2. по-горе.

Други права

Превозът по въздух се урежда с договор (между превозвача и пътника), с който се дават определени права на пътниците. Поискайте от авиокомпанията или от туристическата агенция, която ползвате копие на този договор. Съгласно разпоредбите на международни споразумения, авиокомпанията носи отговорност за вреди причинени от забавяне на полет, освен ако докаже, че е взела всички необходими мерки за предотвратяване на щетата или че нейното предотвратяване е било неизбежно. Авиокомпанията също така носи отговорност за загуба или повреждане на багаж. Поискайте от авиокомпанията или от туристическата агенция, която ползвате да Ви предостави необходимата информация.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност Съгласно законодателството на ЕС, лицата с уврежданя и/или с ограничена подвижност са защитени от евентуални прояви на дискриминация спрямо тях, когато правят резервация на билет или при качването им на борда на самолета. Освен това имат право на помощ на летищата (при заминаване, при пристигане и при прекачване), както и в самия самолет. С цел улесняване на предоставянето на помощтта е препоръчително да предупредите предварително какви са Вашите нужди.

Багаж
Ако Вашият багаж бъде загубен, повреден или забавен, може да имате право на обезщетение с максимален размер около 1 220€. Въпреки това авиокомпаниите не носят отговорност, ако са взели всички необходими мерки за предотвратяване на щетата или ако е било невъзможно да се вземат такива мерки.

Ако багажът Ви бъде повреден, ще трябва да подадете заявление за претенция към авиокомпанията в рамките на седем дни от получаването на багажа. В случай на забавяне на багажа Ви, максималният срок за подаване на заявлението е 21 дни.

Гарантиране на правата на пътниците

Гореупоменатите права на пътниците се определят или пряко от разпоредбите на законодателството на ЕС или от подзаконови разпоредби на националното законодателство, постановени в изпълнение на директивите на ЕС. Авиокомпаниите, туристическите агенции, туроператорите, както и всички други дружества, участващи в предоставянето на въздушен транспорт са задължени да ги спазват. Ако багажът Ви бъде повреден, ще трябва да подадете заявление за претенция към авиокомпанията в рамките на седем дни от получаването на багажа. В случай на забавяне на багажа Ви, максималният срок за подаване на заявлението е 21 дни.

Първата стъпка, която трябва да направи пътникът е да се свърже с авиокомпанията или туроператора. Ако пътникът е убеден, че не се спазва законът, то той/тя трябва да се обърне към Министерството на транспорта и съобщенията или към Гражданската въздухоплавателна администрация.* Когато пътник претърпи щета поради неспазване на общностното законодателство, тогава има основателна причина за повдигане на граждански иск в националните съдилища. Освен това можете да получите съвет или подкрепа и от организациите на потребителите и пътниците. Също така пътниците могат да се обърнат към Главна дирекция за енергетика и транспорт към Европейската комисия за разрешаване на случая по жалбата им на адрес: rue de la Loi/Wetstraat 200, Β-1049 Bruxelles, факс (32-2) 299 10 15, e-mail: [email protected].

* ГД „Гражданската въздухоплавателна администрация” (ГВА) е държавен административен орган към Министерство на транспорта и съобщенията, който се ръководи от генерален директор и директори на дирекциите. Нейната задача е организацията, развитието и контрола на системата на въздушния транспорт в страната, както и провеждането на проучваня и изготвянето на препоръки до министъра на транспорта и съобщенията за формулирането на политиката в областта на въздухоплаването като цяло.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ВИЖТЕ ЛИНКА ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ: 
http://europa.eu